Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός επιτροπής απογραφής με παλιά ημερομηνία...

Μετά από τη δημοσιοποίησή μας, για τον μη ορισμό επιτροπής απογραφής από το δήμαρχο Ορεστιάδας, κινήθηκε επιτέλους η διαδικασία.
Ο δήμαρχος ενεργοποιήθηκε την 11-1-2011 αργά το μεσημέρι. Ορίστηκε η επιτροπή απογραφής και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου την 12-1-2011, ΑΛΛΑ με παλιά ημερομηνία, δηλαδή την 3-1-2011 όπως έπρεπε να είχε γίνει.
Το ζήτημα βέβαια σε μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προβλήματα στη λειτουργία του δήμου, αλλά να τονίσουμε την ανευθυνότητα και την ανοργανωσιά που υπάρχει στο στρατόπεδο του δημάρχου.
Η οργάνωση του νέου δήμου απαιτεί δουλειά, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.
Είναι αυτονόητο βέβαια να καταγράψουμε, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η σωστή οργάνωση του δήμου, τώρα στο ξεκίνημα, καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός για την ορθή λειτουργία του στη συνέχεια.

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Γιατί δεν ορίστηκε η επιτροπή απογραφής του δήμου Ορεστιάδας κ. Δήμαρχε;

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στις 29 Δεκεμβρίου 2010 ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, Υ.Α. Αρ. Πρωτ. 74445/29-12-2010, κάθε δήμαρχος στους νέους καλλικρατικούς δήμους της χώρας, θα έπρεπε να προχωρήσει έως την 3-1-2011, σε σύσταση επιτροπής απογραφής των υπό συνένωση δήμων.
Η συγκεκριμένη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκτός από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, 3 δημοτικοί σύμβουλοι (2 συμπολίτευσης και 1 αντιπολίτευσης), έχει συγκεκριμένη σύσταση και οριζόμενες αρμοδιότητες από την προαναφερόμενη απόφαση. Σκοπός της είναι, απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, θα πραγματοποιηθεί σε 4 φάσεις και θα ολοκληρωθεί έως την 28 Φεβρουαρίου 2011.
α΄ Φάση έως την 3-1-2011.
β΄ Φάση έως την 10-1-2011
γ΄ Φάση έως την 31-1-2011.
δ΄ Φάση έως την 28-2-2011.
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα.
Όπως γίνεται κατανοητό, η όλη διαδικασία είναι σημαντική για όλους τους Δήμους της χώρας καθώς μέσα απ’ αυτή θα μάθουμε την οικονομική κατάσταση των νέων θεσμών και με βάση αυτή θα ασκηθεί και η οικονομική πολιτική.
Στο δήμο Ορεστιάδας, μέχρι σήμερα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, δεν έχει οριστεί η παραπάνω επιτροπή απογραφής από το δήμαρχο, πράγμα που συνιστά σοβαρή παράλειψη και φανερή αδιαφορία για την ορθή λειτουργία του νέου δήμου.

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Φάνηκαν ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής...

Έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής στον καλλικρατικό δήμο Ορεστιάδας κι ακόμη δεν έχουν οριστεί οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Αντί να γίνει ο ορισμός τους πολύ νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος ενημέρωσης και οργάνωσης, ακόμη αναμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των συσχετισμών.
Δεν πρόλαβαν ακόμη να αισθανθούν οι δημότες του ενιαίου Δήμου Ορεστιάδας τον τρόπο λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής, μιας και ακόμη δεν έχουν οργανωθεί, κι όμως τα πρώτα δείγματά τους έχουν φανεί. Οι κάδοι στα χωριά έχουν αρχίζει να ξεχειλίζουν από τις σακούλες των σκουπιδιών, καθώς η αποκομιδή τους αργεί χαρακτηριστικά. Τα παράπονα των κατοίκων έχουν ήδη αρχίσει. Και πού 'σαι ακόμα!!!